Email
PasswordWachtwoord vergeten?

Login nodig?
Registreer Je!

Toestemming

Als bezoeker of lid van YourTrainings.com ga je akkoord met deonderstaande bepalingen en voorwaarden, hetzij door de site tebezoeken, hetzij door de site te gebruiken, hetzij door jezelf teregistreren als lid.

YourTrainings.com kan deze voorwaarden altijd wijzigen ofamenderen.

Lidmaatschap

Je kan je alleen registreren op YourTrainings.com als je ouderbent dan 13. Minderjarigen moeten de toestemming vragen aan een ouderof wettelijke vertegenwoordiger voor ze een profiel aanmaken.

YourTrainings.com kan op elk ogenblik, om eender welke reden enzonder voorafgaande verwittiging een eind maken aan je registratieals lid.

Alle leden dragen zelf verantwoording voor de gevolgen van hetgebruik van deze site.

YourTrainings.com kan op elk ogenblik en zonder verwittiging dedienst stopzetten, het lidmaatschap blokkeren of het lidmaatschapverwijderen.

In geval van conflict met een of meerdere andere leden of metderden, zal je YourTrainings.com vrijwaren van alle aanspraken enschadevergoedingen, actuele en toekomstige, van om het even welkeaard ook, voorzienbare en onvoorziene, bekende en onbekende, gekendeen ongekende, die voortvloeien uit of in verband staan met hetconflict.

Profielgegevens, blogs, foto's en andere publieke gegevens

Alle publiek gemaakte gegevens moeten wettelijk en legaal zijn. Jeerkent deze bepaling uitdrukkelijk en bent zelf aansprakelijk voor dedoor jou gepubliceerde gegevens, teksten en beelden, zowel civiel-als strafrechtelijk.

Aansprakelijkheid

VOORBEHOUD VAN ALLE RECHT EN MIDDELEN - AFWIJZING VANVERANTWOORDELIJKHEID EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID METBETREKKING TOT DE INHOUD OF DE AARD VAN DE PUBLICATIES.

Alle rechten zijn steeds voorbehouden, tenzij in geval vanuitdrukkelijke afstand. YourTrainings.com wijst alleverantwoordelijkheid af en beperkt haar aansprakelijkheid tot hetwettelijke minimum voor wat betreft de inhoud of de aard van depublicaties; of de schade die er uit zou kunnen voortvloeien.

YourTrainings.com kan niet waarborgen dat de site ononderbroken offoutloos zal functioneren. YourTrainings.com geeft geen waarborgenmet betrekking tot de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bijhet gebruik van deze website, noch de juistheid of de betrouwbaarheidvan de informatie die er verkregen wordt. Deze site wordt doorYourTrainings.com ter beschikking gesteld op een "as is" en"as available" basis.

YourTrainings.com legt geen verklaringen af of geeft geen enkelewaarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren vande site, de informatie, de inhoud, de materialen of de producten diein deze site worden voorgesteld. In zoverre de wet dit toestaat,wijst YourTrainings.com elke waarborg af, duidelijk of impliciet,omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen vanverkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

YourTrainings.com zal niet aansprakelijk gesteld worden voor omhet even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website,omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende ofonrechtstreekse schade.

Als gebruiker aanvaard je ontegensprekelijk de volleaansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van je eigen publicatiesen/of je eigen profielpagina. Je bent dus niet alleen aansprakelijken verantwoordelijk voor de items die je zelf publiceert op jepagina, blog, fotoalbum, etcetera, maar ook voor de commentaren enintekeningen die anderen op je pagina publiceren. Je kan deze laatsteeenvoudig verwijderen.

Toegang

Het gebruik van nicknames of logins enerzijds en wachtwoorden oftoegangscodes anderzijds valt onder de verantwoordelijkheid enaansprakelijkheid van de gebruiker, die zich ertoe verbindt hetgeheime en vertrouwelijke karakter ervan te bewaren.

Territoriaal gebruik

HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS NIET TOEGELATEN IN LANDEN WAAR HETGEHEEL OF EEN DEEL VAN DE VOORWAARDEN DIE OP DEZE SITE TE VINDEN ZIJNNIET TOEGELATEN ZIJN VOLGENS DE PLAATSELIJKE WETGEVING, ZONDER DATDIT DE GEHELE OF GEDEELTELIJKE NIETIGHEID VAN DE OVEREENKOMST TOTGEVOLG HEEFT.

Je rechten

Je kan gratis toegang krijgen tot jepersoonlijke gegevens (en die verbeteren, of verwijderen ).

Geschillen

Het gebruik van deze site valt onder het Belgische recht. In gevalvan geschil omtrent het gebruik van de site of diensten van deze sitezijn de Hoven en Rechtbanken voor het gebied Lausanne, Switzerland